cyanmonster:

thefrogman:

Brushie, brushie.

[video/conradicle] [moar Frogman GIFs]

AJJJJJJJJJJJJJJJDSFHTUSHNAYUFVGYUDSVBUGBUCFYIDSHABCIASNODSNKDND HIPERVENTILO

(via theworldcriesinrain)